Tam-Tam

 

Milé squaw a milí spolubojovníci,


k dnešnímu dni v měsíci padajícího listí ukončujeme Tam-Tam v této podobě, jak jste jej znali
několik zim. Nerušíme tím ale možnost vašeho vyjádření, jen způsob předávaných signálů se mění.
Své příspěvky můžete i nadále vybubnovávat na Facebookový Tam-Tam, kde vítáme podnětné příspěvky
od vašich poradních ohňů. Narozdíl od starého Tam-Tamu tím nynějším dáváme přednost věcné
a adresné diskuzi před anonymními příspěvky.
Wakan-Tanka, sláva Jagannáthovi, Elohímovi a všem lidem dobré vůle...!

P.S.
Zachované příspěvky ze starého Tam-Tamu najdete vyryté do stanových kůží v HISTORY.

 

_______________________________________________________________________

Z našeho tábora si vyhrazujeme právo mazat či zkracovat texty naplňující skutkovou podstatu
trestného činu hanobení rasy, národa a přesvědčení, směřující k potlačování lidských práv,
či vzájemně urážející příspěvky. Takové kouřové signály nejsou vítány...!
Vítáme věcné, podnětné i kritické příspěvky od vašich poradních ohňů.
Wakan-tanka! Sláva Jaghannáthovi, Elohímovi a vám... díky.

Doomlord
4.5.2009 16:57

Tak to rad?i ne...The Dhol Foundation miluju a t???m se na n? ka?d? rok...bez nich by to nebylo ono...

Mat?j
4.5.2009 15:24

Taky jsem to o FNM ?etl, uvid?me, t?eba se redakto?i R and P m?l? :).

Tom
4.5.2009 14:55

Zdrav?m, co takhle v?dy skv?l? Dhol Fundation letos nahradit The Bollywood Brass Bandem nebo n?jakou jinou odno?? lond?nsk?ch asijsk?ch hudebn?k?. Roz???it si obzory.

Eva K.
4.5.2009 14:00

Ahoj, moc zdrav?m. Napadlo mne, co takhle pozvat polsk? Golec uOrkiestra. Mysl?m, ?e t?m by to na boji?ti moc slu?elo.

FNM
4.5.2009 10:39

V Rockpou p???. FNM se nejsp?? neobjev? na ??dn?m ?esk?m p?diu, ani festivalu. N?kte?? po?adatel? s n? pravda, jednali, ov?em shoduj? se, ?e finan?n? po?adavky FNM jsou vysok? pro?e? nen? v jejich sil?ch a v z?jmu klidn?ho pr?b?hu v?ech ekonomick?ch tok? formaci pozvat.

p?r p??n? do programu
4.5.2009 10:03

Fugazi by byli pecka! Pr? taky znovu hraj? Jesus Lizard a Pixies. Z dom?c?ch n?co od Silver Rocket a n?jak? nekomer?n? hardcore punk, t?eba Uch?z?m, Dezinfekce, Innoxia Corpora apod. A taky U? jsme doma hraj? F.P.B.. D?ky:-)

Kuba
4.5.2009 09:52

Manic Street Preachers - duverny zdroj...:) No, to by bylo!

jara
4.5.2009 07:24

ctvrtek - Fugazi. duv?rn? zdroj

HanZ
3.5.2009 19:55

Nikol: v?echny kapely to maj? na sv?ch str?nk?ch ........pokud se zaj?m?? v?ce o OAMF tak si to dok??e? taky zjistit.!!!!!!!A ne jenom ?ekat a? to tu Geronimo uve?ejn?. Jinak PEACE.

Nikol
3.5.2009 18:53

.. no takov? kontakty m?te :-D

troSKA
3.5.2009 16:27

tleSKA? prav?e podobn? letos nebude. ??kali m? to na jejich zl?nsk?m koncert?

jooosev
3.5.2009 15:11

Dukla Vozovna nev? kdy, ale na Trau?i prej bude...

Rockerr
3.5.2009 14:30

Sto zv??at v p?tek, Garage, Minuty, Tleska?, Ebeni a Jabk?? zat?m nic, Plastici taky v sobotu. Se to vytv???, vydr?me a t??me se. PEACE!

Rockerr
3.5.2009 14:14

Ps? Voj?ci v sobotu, tipuju to na pohodov? odpoledne jako obvykle.

V?clav Havel, n??eln?k - Jak jsem v?m v?em l
3.5.2009 12:40

?Komunist? v?s budou stra?it nezam?stnanost?, nen? to pravda, ni?eho se nebojte. Dvacet let tvrdila ofici?ln? propaganda, ze jsem nep??telem socialismu, ?e chci v na?? zemi obnovit kapitalismus, ?e jsem ve slu?b?ch imperialismu, od n?ho? p?ij?m?m tu?n? v?slu?ky, ?e chci b?t majitelem r?zn?ch podnik?... Byly to v?echno l?i, jak se z?hy p?esv?d??te, proto?e tu brzy za?nou vych?zet knihy, z nich? bude z?ejm?, kdo jsem a co si mysl?m. Slibuji v?m, ?e funkci prezidenta vezmu na jedno volebn? obdob?, ale pak bych se cht?l v?novat pr?ci dramatika. Tak? v?m slibuji na svou ?est, pokud se za m?ho volebn?ho obdob? nezlep?i ?ivotn? ?rove? v ?SFR, s?m odstoup?m z funkce. V budoucnu se podle m?ho m?n?n? mus? prezidentsk? ??ad vymezit. Prezident nem??e m?t tak velk? pravomoci? jak? m? dnes. Pro m? nen? rozhoduj?c?, s jak?m slovem jsou soci?ln? jistoty spojov?ny, ale to, jak? jsou. J? si p?edstavuji, ?e by m?ly b?t daleko v?t??, ne? jak? poskytovalo to, co mnoz? naz?vaj? socialismem. Mo?n? se pt?te, o jak? republice sn?m. Odpov?m v?m: O republice lidsk?, kter? slou?? ?lov?ku, a proto m? nad?ji, ?e i ?lov?k poslou?? j?. Za sv?j t?et? ?kol pova?uji podporu v?eho, co povede k lep??mu postaven? d?t?, star?ch lidi, ?en, nemocn?ch. t??ce pracuj?c?ch, p??slu?n?k? n?rodn?ch men?in a v?bec v?ech ob?an?. kte?? jsou na tom z jak?chkoliv d?vod? h??e ne? ostatn?. ??dn? lep?? potraviny ?i nemocnice nesm? b?t v?sadou mocn?ch, ale mus? b?t nab?dnuty t?m, kte?? je nejv?ce pot?ebuj? P?ipravujeme koncept d?kladn? ekonomick? reformy, kter? nep?inese soci?ln? stresy, nezam?stnanost, inflaci a jin? probl?my, jak se n?kte?? z v?s ob?vaj?. Sv?d?t v?echno na p?edchoz? vl?dce nem??eme nejen proto, ?e by to neodpov?dalo pravd?, ale i proto, ?e by to mohlo oslabit na?i povinnost samostatn?, svobodn?, rozumn? a rychle jednat. V?ichni chceme republiku, kter? bude starostliv? pe?ovat o to, aby zmizely v?echny poni?uj?c? p?ehrady mezi r?zn?mi spole?ensk?mi vrstvami, republiku, v ni? se nebudeme d?lit na otroky a p?ny. Tou??m po takov? republice v?c ne? kdo jin?. N?? st?t by u? nikdy nem?l b?t p??va?kem ?i chud?m p??buzn?m kohokoliv jin?ho. Mus?me sice od jin?ch mnoho br?t a mnoh?mu se u?it, ale mus?me to po dlouh? dob? d?lat zase jako jejich rovnopr?vn? partne?i, kte?? maj? tak? co nab?dnout. Jsou lid?, kte?? kal? vodu a panika??, ?e se bude zdra?ovat. D?vejte si na n? pozor! Pt?te se s ?divem, jestli bude inflace, jestli bude zdra?ov?n?? Mnohokr?t a jasn? tato vl?da ?ekla ve sv?m programov?m prohl??en?, v?etn? dal??ch dokument? a minist?i na sv?ch tiskov?ch konferenc?ch, ?e jejich ?sil?m je, aby p?echod od neekonomiky k ekonomice byl pokojn?, bez soci?ln?ch aspekt?, bez n?vaznosti nezam?stnanosti, bez jak?chkoliv soci?ln?ch kriz? nebo podobn?. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo n??eho, to v t?hle chv?li nev?m, zat?m je snaha, aby se neh?balo nic, alespo? v nejbli???ch m?s?c?ch. ??dn? gigantick? zdra?ov?n? nebo dokonce nezam?stnanost, jak to panik??i systematicky ????, nic takov?ho nep?ipravujeme. Ji? nikdy do ??dn?ho paktu nep?jdeme. Podle m?ho m?n?n? nesm? n?? st?t ?et?it na investic?ch do ?kolstv? a kultury... Tak? n?? mnohokr?t deklarovan? ?mysl prov?st reformu tak, aby nevedla k velk?m ot?es?m, velk? inflaci, nebo dokonce ke ztr?t? z?kladn?ch soci?ln?ch jistot, mus? na?i ekonomov? p?ijmout prost? jako ?kol, kter? jim byl zad?n. Zde neplat? ??dn? NEJDE TO. V?clav HAVEL v roce 1989

nikol
3.5.2009 10:06

jak to v?te, co tam bude ?

HanZ
3.5.2009 08:16

Potvrzena dal?? kapelka SPS 22.v 19:00h na OAMF. Tak PEACE.

petra
2.5.2009 18:44

wow... tak po del?? dob? sem cem zav?tala a nem?m slov... je to tady kr?sny ... povedlo se :)) u? se t???m na fest??ek l?to je tady a v?dy kdy? v trutnov? proch?z?m kolem boji?t? tk si vzpom?n?m na uplynul? ro?n?ky a nesm?rn? moooc se t???mm na leto?n?.. douf?m ?e bude stejne vyda?en? jako byl v minul?ch letech SEE YOU LATER ...PEACE:))

Hluk luk
2.5.2009 15:58

P??tel?! Dovoluji si v?s pozvat na druh? Hluk luk, ve??rek na trutnovsk?ch louk?ch. Kon? se v sobotu 30. kv?tna od 15:00. Vystoup?: Vobezdud (P?t pi?? bez dud) Kopec ?i?ek Marta a Rasputin Sv??? zelenina ?let v?elstva We Forgot Kevin Poblyt? madrac Jel??ovit? - divadlo v lese DJ Hluk V?ce na www.hlukluk.wz.cz

Petr
2.5.2009 15:27

To stejn? u Korn, kte?? v srpnu budou pokra?ovat v nahr?v?n? nov? desky a do Evropy se vydaj? jen v ?ervnu. Brujeria bude 2 t?dny p?ed Trutnovem na Brutalu, u? se na Mexik?nce t??im, d?le Obituary, hm, ty bych tu sp??e ne?ekal, death by byl pro n?kter? lidi nav?t?vuj?c? fes??k asi smrt?c? z?le?itost? a je?t? by za?alovali geronima, ?e byli pobou?eni vystoupen?m t?to deathov? legendy. Napalm Death budou na Obscenu a i kdyby nebyli, tak tady plat? to sam? co u Obituary. Skrindred bych bral nebo aspo? Ensiferum ?i jin? folk ?iznut? metalem=)

Petr
2.5.2009 15:19

Slipknot nebudou jeliko? tu maj? jeden velk? koncert a je?t? k tomu ho d?laj? live nation, kte?? plat? p?ehnan???stky za exkluzivitu a k tomu Slipknot v t? dob? u? nebudou v Evrop?, tak?e t?m se tato nezn?m? st?v? vy?e?en?m bodem.....

Petrus
2.5.2009 12:49

Pokud se tu jedn? o Slipknoty,taky je tedy poslouch?m,ale ?e by museli b?t zrovna na OAMF?To asi ne ?e?Mo?n? by to n?kolik lid? zaujalo ale je to festival jako byl do te?..Budou tam hr?t stejn? punkov? skupiny a minul? rok Soulfly,byly opravdu suprov?.Sami jste vid?li,?e t?ch lid? na jejich koncertu bylo fakt hafo.ur?it? by m? pot??ilo,kdyby sem zase p?ijeli,ale mysl?m,?e to hlavn? m?sto z?sk? nikdo jin? ne? Soulfly:))

tabej
2.5.2009 09:37

tomas: ty Skindred by byli fakt lib?zn?, kdo neznate mrkn?te na web

troSKA
1.5.2009 12:36

hoja hoj p??tel?. jak tady zas byla zm?nka o SlipKnoT, tak se mus?m p?idat do debaty. je to moja nejobl?ben?j?? kapela ale na boj?ti bych je vid?t necht?l ze dvou d?vod? 1) bych si festival neu?il, proto?e bych se soust?edil jenom na n?. a asi bych ani ten den nechlastal abych to neprospal jak v?dycky vjet?inu obl?benych kapel a loni aji m?lem SOULFLY. 2) si mysl?m ?e se na boji?t? v?bec nehodijou a asi by m?li aji probl?m s velikost? sc?ny. ale pokud se festival jednou p?esune na prach?rnu tak tam si mysl?m ?e by st?li aspo? za uva?ov?n?. jinak jak tu n?gdo psal o ostrav? tak souhlas?m, ten gdo je chce vid?t na n? pojede stejn? jako j?. LOVE AND PEACE

Niklol
1.5.2009 11:24

sem zv?dav? na leto?n? kapely, a je mi docela jedno co tam bude stejn? tam pudu i kdyby se mi ani jedna nel?bila. Je to prost? nej TRUTNOV tak zdu?te a sejdem se v Trutnov? na Boji?ti ..

slave
1.5.2009 11:07

ale t???m se na The Parlor Mob...ti budou zaj?mav?...

Petr
1.5.2009 10:57

Na takov? ?van? nen? nikdo zv?davej? Hlavn? ?e na Soulfly bylo zv?dav?ch docela dost hlav, tak?e si sv? kecy nech na jin? f?rum. Fakt neuv??iteln? kolik neandrt?lc? chod? na toto f?rum. Starejte se sakra o sv?.

ferko
1.5.2009 10:43

na Slipknoty si jedte do Ostravy a netahejte je do trutnova...Na takov? d?sn? ?van? nen? nikdo zv?davej.a obzvl??t ne na trutnove,kterej m? vyza?ovat m?rem,pohodou,klidem...tak?e kl?dek b?at?i a sestry

d?eff
1.5.2009 10:41

tady je to fakt jak u debil?.to jste v?ichni po?ahan?,nebo co?to co chcete za kapely jste si mo?n? m?li rozmyslet d??v,nemysl?te...Si mysl?te ?e se z V?s ted Geronimo posere,nebo co?hodte se do klidu.stejn? v?ichni pojedete at tam hraje cokoli,a jestli ne,tak jste hovno Trutnov?ci...See you later

Tomas
30.4.2009 15:31

Brujeria, Slipknot, Napalm Death, Korn, Skindred, Obituary....nejaka z techto kapel by mohla dojet byl by to narez

Mat?j
30.4.2009 14:46

Jest to zrealizov?no, dal jsem tam i kontakt na festival, tak snad to n?jak vyjde.

Mat?j
30.4.2009 14:35

Taky jsem uva?ovoval o mailu FNM, le? zat?m jsem to nezrealizoval, jen jsem napsal pod jedno jejich video na youtube, a? p?ijedou do Trutnova :). Dob?e, jdu na to, nap??i jim.

KL?ra
30.4.2009 14:35

No byla by to pecka sly?et Faith No More po 12ti letech op?t v Trutnov?. Zvl??? kdy? loni Mike nevy?el... A takov? n?hoda, ?e se zrovna letos dali dohromady a zrovna letos hrajou v dob? Trutnova v N?mecku.. tak ?e kdy? n? te? tak u? asi nikdy .o)).

?ja
30.4.2009 13:54

Rav?ol: Co tady prud??? Kdy? se ti to nel?b? tak sem nelez a hlavn? nejezdi prudit do Trutnova.

rava??l
30.4.2009 13:10

za??n? to tady p?ipom?nat fanklub Ivety Barto?ov?...Proboha jak? uzav?r?n? kruhu, jak? magick? planeta... hovnokomer?n? festival s.r.o. Nejak? Fejti tady na tuhle prdel serou, geronimo nasad? svoje kon? Ready Kirken (.."proto?e to lidi cht???j"..) a bude klid.Lidi se vo?erou, p?ijede televize, z?stanou tuny bordelu, indi?ni to pak sesb?raj a vyt??d?j, p?ijedou popel??i co to zase sesypou do kupy..... prost? magie jako vy?it

taur
30.4.2009 10:08

jo pro ?plnost by mo?n? nebylo od v?ci,?e by tady n?kdo zn?n? toho pozv?n? napsal v angli?tin?,pro ty m?n? jazykov? zdatn?j?? jako nap?.j?,aby to nezn?lo jak od tatar?...Celou v?c by to usnadnilo...

taur
30.4.2009 10:01

mo?n? ?e to nen? ?pln? blbej n?pad,probl?m bude asi v tom,?e toho 22.8.kdy maj volno hrajou pak druhej den zase v n?mecku,t??ko se jim bude cht?t jezdit sem a tam..ale jak ??k? Mc Murphy..." aspon jsem to zkusil..."

Kitaro
30.4.2009 09:45

Lidi, pr?v? kouk?m na Fejty na Trau?i a napadl mne u toho mo?n? bl?hov?, le? p?ece jen n?pad - hodn? z n?s bychom letos na Boji?ti FNM uv?tali ze v?ech skupin nejv?c, aby se kruh uzav?el ... tak poj?me do toho a za?n?me ka?d? s?m za sebe skupinu bombardovat pozv?n?m na Boji?t?! Koukal jsem, ?e na Facebooku je zvou fanou?ci z cel?ho sv?ta, tak pro? zrovna ne my, Trutnov?ci? 22. srpna maj? volno a z N?mecka to sem daleko nen? ... tak?e m?te mo?nost pro to n?co (i kdy? mal?ho a mo?n? jen "sn?lkovsk?ho") ud?lat ... a n?kdy se i ty nejbl?hov?j?? sny spln?! Vzkazy pro skupinu m??ete ps?t zde: http://www.fnm.com/contact_us.shtml a pokud by n?kdo neznal angli?tinu, je mo?n? si nechat vzkaz p?elo?it na http://translate.google.cz/translate_t#. To? to jsem na v?s zv?dav ...

bambus
30.4.2009 07:06

ahoj lidi...zkus?m takovej jeden marnej pokus...sh?n?m DVD dokument, kterej byl nato?enej o Trutnovsk?m festivalu a minulej rok tam byl i prom?tnutej...cht?ljsem si ho tam koupit,ale u? byl vyprodanej...p?edem d?k za jakoukoli Va?? odpov??...p??padn? mi m??ete p?snout na bambusatko@seznam.cz...

Kitaro
29.4.2009 20:49

Vys?l?m kou?ov? sign?l v?em dobr?m lidem na Trau?i ... P?ja a Kn??a - souhlas! Pohoda - to je to, co n?s spojuje! Takov? nen? na ??dn?m fes??ku ... je?t? 113 dn

Paja
29.4.2009 20:20

pravda pravda:) trutnov jsem dlouho "ignorovala" proto, ze tam nehraly "moje" oblibeny kapely. pak jsem zjistila, ze je to o necem jinym a i kdyby tam nehrala ani jedna, budu se modlit, at se v tom terminu nestane neco necekanyho, co by mi tam zabranilo jet...tam jde prece o neco jinyho, atmosferu, pohodu, ducha festivalu...no proste tem, kdo znaji, nema cenu vysvetlovat, tem kdo se chteji hadat taky ne...

Kn??a
29.4.2009 17:35

Ahoj lidi.V podstat? jsem na t?to diskuzi tradi?n? celej rok .Co chci ??ct je to, ?e se v?dy najde n?jakej chytr?k co bude ostan? pou?ovat a prudit co by se m?lo ,jak by se m?lo atd atd.V ka?d?m kolektivu se najde n?jakej chytr?k-no-ne?TRUTNOV JE O POHOD? A POHOD? A JE? T? JEDNOU O POHOD?.M? rada je --ka?lete na osl?ky v?eho druhu a na trau?i hoka-h?

G?ba
29.4.2009 17:07

Bubnuji sp??e takov? dot?zek : Nesh?n?ji se brig?dn?ci pro festival Trutnov? D?ky za odpov??

Dubai
29.4.2009 15:40

Vybubnav?m sign?l :-) Co si takhle pozvat-III Nino- latinskoameric? hard core,Life Of Agony,Fun-Da-Mental.V?m,?e m? u? Krakono? pod pokli?kou jinou pochoutku kapel,ale tohle by taky ?lo n??????????See you later!!!

Dubai
29.4.2009 15:40

Vybubnav?m sign?l :-) Co si takhle pozvat-III Nino- latinskoameric? hard core,Life Of Agony,Fun-Da-Mental.V?m,?e m? u? Krakono? pod pokli?kou jinou pochoutku kapel,ale tohle by taky ?lo n??????????See you later!!!

L??a
29.4.2009 14:14

Teda, to Boji?t? mus? b?t asi v??n? magick? m?sto, kdy? jsme si tam je?t? kolektivn? nedali do huby. Podle toho jak to tu vypad?...

Nazgul
29.4.2009 12:58

Rasta: J? taky nechci nikoho odsuzovat k smrti. Ho?ek dostal p??le?itost se k faktu sv? registrace vyj?d?it. Odm?tl ji, a proto na Trutnov nem??e, stejn? jako t?eba Neck??. Jin? se dok?zali sv? temn? minulosti pod?vat do o??, a? u? ?lo o StB (? t?p?n z N.V.?.), propagandistick? seri?l (Ji?? L?bus) ?i antichartu (Michal Prokop), a proto byli festivalem p?ijati. Bylo by fajn, kdyby se k nim p?i?adil i Savec od Vis???.

davo?
29.4.2009 10:53

hej m?m k?e?ky a budou m?t mlad? ale na Trutnov ur?it? jedu aj kdy? je to takov? ?treka, ale je?t? l?p by se mi jelo, kdyby tam byli ?amani Manu Chao Radio Bemba sound system, kte?? by to jist? skv?le rozproudili

fuck the system
29.4.2009 10:32

Zdrav?m lidi?ky, na v?echny se zase moc t???m, jen to ?ek?n?:( ..snad to v?em ute?e:) 4 t?i te?ky, z?sta? rad?i doma a p?stuj k?e?ky:D

Petr
29.4.2009 00:16

Kuba Vesely : Machine Head nebudou z jednoho d?vodu a to, ?e m?li b?t 2 t?dny p?ed Trutnovem na Brutalu, ale nebudou, jeliko? u? nebudou nakonec v Evrop?, tak?e to vysv?tluje i to, ?e na Trutnov? rozhodn? nebudou, bohu?el.....

Juu
28.4.2009 22:56

Ska-P a Tleska?... to by bylo :)

maRIO
28.4.2009 22:27

s t?mi BAD BRAINS s?hlas?m !

mario
28.4.2009 22:25

je J?n Palach hrdina?

Magick? G
28.4.2009 22:24

Draz?, kdybych na Trutnov? vid?l na?ivo Bad Brains, koup?m ka?d?mu na Trutnovu piv?ka.. pochopiteln? Kr?koru..

Ondra
28.4.2009 22:17

pank?? s nikem RASTA :o) hehe

pepi
28.4.2009 21:52

...-tro?ku provokat?r,nebo t?pek s IQ ment?ln? retardovan?ho tulen?.

...
28.4.2009 21:11

prvn? pivka, prvn? zuby venku...

martina
28.4.2009 21:06

...: nebudu stebou nic ?e?it..je to zbyte?n?;)..jinak prvn? pivka..prvn? kapely..prvn? ?tvrte?n? ve?er..par?da..souhlas?m s tebou:)

...
28.4.2009 20:59

alternativn? rock a muse - hahaha. tahle tralala kapela a? nejezd?, p?it?hne to akor?t na Boji?t? mouchy, co dou po hovnech!

Paradni!
28.4.2009 20:56

Namisto radosti z novych a paradnich stranek, vylevy dvou zakoplexovanych typu... Lidi uz s taky tesite na prvni kapely...!? A ten ctvrtek, podvecer... prvni kapelky... prvni pivka..

martina
28.4.2009 20:55

?au ty s t?ma t?ema te?kama...co?e se? tak vostrej...pokud se ti trutnov nel?b? tak tam nejezdi a pokud si tam byl, u? si jeden z t?ch metrosexu?l? jak ??k?? ..nev?m co tu ?e???..jo a Muse je alternativn? rock..zdrav?m Martinu ;)

...
28.4.2009 20:38

no jo, je to tam samej vym?ouklej metrosexual.ve?er vyv?let v bahn? a r?no hur? k mamince. srovn?vat trutnov s woodstockem je trochu mimo, jedin? podobnost t?hle akc? byla mo?n? v tom, kdy? lidi d??v lezli p?es plot:) Muse - alternativa ? Ses posralas v kin?, n

rasta
28.4.2009 19:55

poslechn?te si pisni?ku Alibi od visac?ho z?mku tam to zp?vaj jasn? ... je to p?esn? to co c?tim na woodstocku v trutnov? - v t? p?sni?ce sp?vaj : R?NO ZASE HODN? KLUCI , DO SK??N? D?TE REVOLUCI ... takle mi to p?ipad? na woodstocku ka?d?m rokem ??m d?l v?c ... navl?knete se do hadr? hip?s a ?e ste jako?e v pohod? aale ve skute?nosti ste prudi?i ... j? to zn?m j? sem pank?? a jezdim na truntov dlouho ... na punkov? kapely se tam naserou ty r?doby hipis barb?ny a kdy? poguju tak mi za?nou ?v?t ?e jim ?lapu na skejtov? boti?ky na to j? seru .... ra?i si na sebe ned?vejte ty hadry,tibetsk? vlajky a takov? p??oviny a budte v pohod?

rasta
28.4.2009 19:49

vzakz pro nazgula : hele ja nevim jak ty si zam??enej proti komunismu ale j? proti n?mu sem ... nejsem ale takovej ?e odsoudim skoro k smrti ?lov?ka kterej se objevil v seznamech STB...tak jak to bylo tak to bylo ale nebrat na fest?k v p??pad? Ho?ka celou kapelu PLEXIS je demence...nav?c co je v seznamech STB nemus? bejt 100% pravda ...

Martina
28.4.2009 17:52

ahojte Woodstockov? lidi?ky, u? aby to bylo :) jakvid?m tak je tu plno takov?ch nad?enc? jako jsem j?..kdy? u? tady ?tu kapely jako Radiohead tak bych brala i Muse..par?dn? alternativn? kapelka..ale co, ikdy? nebude ani jedna tak Trutnov bude nazapomenuteln? d?ky V?m v?em pohodov?m lidem..zdrav?m V?s a d?ky zas rok minul?..

p??a
28.4.2009 17:28

oujee.tak to bude n?co zase :-D chv?lim v?asnou informaci na intern? s?ti :P tyve a? u? tam sme..

Headis
28.4.2009 17:04

Co takhle Vitkovo kvarteto? :-))

kuzznio
28.4.2009 16:14

oh tam zase bude ulny luxus doufam ?e tonto rok vyjde po?as? morov? :-) t??????m se

taur
28.4.2009 15:25

...a nebo s dylanem...!

Nazgul
28.4.2009 13:44

Mo?n? si Lili plete Morrisona s Hendrixem

Filip
28.4.2009 13:38

Ahoj,tak jak to bude s t?ma kapelama?Nevid?l n?kdo u? n?jak? let?ky??

alien
28.4.2009 12:33

Lili, kde si p?i?el/p?i?la na to ?e Jim Morrison rozj??d?l Woodstock 69, co v?m, tak Morrison ani jeho The Doors se v?bec toho festu ne??astnili...

Kuba Vesely
28.4.2009 11:45

Pry maji byt Machine Head!!?? Co je na tom pravdy, nevite o tom prosim nekdo!??!

cenda
28.4.2009 11:39

Ty joo...! Ty stranky jsou super! Pekne... A jeste ty kapelky, stanky, teepee.. :).

Lukyn
28.4.2009 11:07

Ahoj v?em! U? se nem??u do?kat a ve??m, ?e n?s op?t p?ekvap?!!!

David
27.4.2009 22:20

t???m se :-))))

Petr
27.4.2009 21:51

L??a: Ano, bav? a bavit bude=)

L??a
27.4.2009 19:58

T? jo, to v?s to furt bav?? J? v???m, ?e se r?di pochlub?te sv?m vkusem a znalostmi z oblasti hudby, ale kdyby Geronimo nev?d?l, kter? kapely pozvat, tak d? v?d?t :).

johnziiik
27.4.2009 19:35

Pro Animal Collective hlasuju taky:-)

Helix
27.4.2009 19:18

co takhle n?co tvrd??ho? Sick of it all nap?...:) nebo n?jakou psychedelii jako Animal collective? N?pad s Radiohead se mi taky moc l?b?, ale ti budou asi trocha mastn?:D ka?dop?dn? uv?t?m n?jak? HC :) kdyby m? n?kdo vysly?el, tak budu nejvd??n?j?? fanda...a kdyby ne, tak stejn? p?ijedu:) peace


Celkem příspěvků 13377 stránky : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168